صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42245
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

من کیستم من؟ (83) 

83- ... یک وقت نگاه می کنیم که اطراف ما را صدها چیز فراگرفته است که ظاهراً همه مال من است: خانه من، همسر من، مدرک من، پست من، حساب بانکی من، ماشین من، وضعیت من، اعتقادات من، علم و هنر و سیاست من، روانشناسی من، روابط من، اعتبارات من و ... ولی همه اینها جمعاً قادر نیست که لحظه ای هم این من را معنا و یا قانع کند. اینها فقط آویزه هائی بر من هستند که گاه من را دفن می کنند و فقط چیزهائی می مانند که معلوم نیست مال کیست، فقط حمالی اش را کرده ایم، برای چه کسی؟ معلوم نیست. فقط کسی که نه نام دارد نه آدرس، نه صفتی. فقط شاکی است و نگاه می کند و تحقیر می کند و زخم می زند. و بناگاه دیگر نیست. مثل پالانی که خرش رفته است. این قصه همه جائی "من" است و همه منت ها هم بر اوست. در حالیکه او خود منت وجود است، زیرا وجود را از آن آدمی کرده است: وجود من.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#من

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (589-591) ظهور خدایان در آخرالزمان

589- در حقیقت زمین در آخرالزمان عرصه ظهور «خدایان» است خدایان راستین و دروغین! و این خود اساس قیامت است. و ظهور بهشت و دوزخ: «دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید» قرآن-

590- گوئی که افسانه اساطیر جهان کهن از یونان تا هند باستان و ماجرای نبرد خدایان که هزاران سال نخستین مذهب طبیعی بشر بر روی زمین بوده است در پایان جهان در حال روی نمودن است و گوئی که اول و آخر یکی است و پایان جهان به مثابه تأویل عینی آغاز آن است. در این مسئله بیندیش: نبرد امامان و دجالان در آخرالزمان!

591- هر چه می گردد سره، سرّ می شود

         چون خدا از خاک ظاهر می شود

                                     ع-خ

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#دجال

#امام

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (500) زمینه ظهور

500- آخرالزمان، تاریخ عشق است. و آیا می دانی قیامت این عشق چگونه برپا می شود. البته با ظهور جهانی امام و پیامبر عشق یعنی مهدی و مسیح. ولی آیا زمینه مردمی و جهانی این ظهور چگونه در قلوب بشریت مهیا می شود؟ همه اولیای امام بر روی زمین، مردمان را از دل خویشتن بیرون می رانند و بخودشان وا می نهند و بدینگونه بناگاه بحران و اضطراب و ناامنی و وحشت کل جهان بشری را فرا می گیرد. و آنک عطش نیاز به ناجی از فرط احساس نابودی حاصل از بازی با عشق!

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#وحشت

#ناجی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 3 1400

من کیستم من؟ (83) احساس من

83- "من" تا قبل از عرصه تجلی و جمال، یک احساس و ایده محض بی صفت و بی معنا و میان تهی است درست مثل یک نقطه که حتی موجودیتش طبق تعریف مترادف با عدم است. ولی عدم عدم هم نیست. فقط اینقدر احساس و فهم میکنیم که چیزی هست همین و بس. 

و این چیز همان چیزی است که نامش را من یا خودم نهاده ایم. معنای عربی "من" یعنی "کسی" عین حس مذکور است. فقط کسی و همین. این کس چیست، چه می گوید، چه می خواهد، چه نمی خواهد معلوم نیست. گاه از حدس و گمان دست بکاری میزنیم یا حرفی بر زبان می رانیم و یا چیزی می خریم تا راضی اش کنیم ولی بتدریج میفهمیم که اینها حرف و کار و خواسته او نیست. آدمها تمام عمر را مشغول چنین بازی ای با خود هستند و لحظه ای مکث نمی کنند و در خود نمی نگرند. فقط سعی می کنند که سرش را گرم کنند و گاه حتی مفقودش سازند و سر به نیست کنند یا خفه اش نمایند ولی موفق نمی شوند و کل عمر صرف این تلاش مذبوحانه و مضحک است.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#من

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 3 1400

مالیخولیای پزشکی (81) پزشکی و طول عمر ، نابودسازی سیستم ایمنی با داروها

هرگز با کشیدن یک کش بر طولش اضافه نمی شود ولی پزشکی چنین ادعائی دارد. براستی که دانش پزشکی حتی دقیقه ای هم بر عمر کسی نیفزوده است همانطور که نکاسته است فقط توانسته ماهیت حیات بشر را تماماً تکنولوژیکی سازد و شیمیائی و الکترونیکی و اتمی. و این بواسطه وعده های دروغین و هراس انگیزی فزاینده و نابودی احساس ایمنی بوده است. این نابودسازی سیستم ایمنی و ایمان هم بواسطه تبلیغات به اصطلاح علمی بوده و هم بواسطه داروهای ایمنی شکن مانند واکسن ها و آنتی بیوتیک ها و کورتون ها و مسکن ها و تب برها . ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 45

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#طول_عمر

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (941) 

941- عشق منشأ همه احساسات و عواطف ضد و نقیض بشری است. آنرا که مهربان و سخی و شجاع و مومن و شاد و باطراوت و قانع و متکی به نفس می یابی باید بدانی که در عشقی غرق در وصال است. و به عکس آنرا که اندوهگین و خشمگین و منزجر و هراسان و مأیوس و کافر و حریص و بدبین می بینی در عشقی ناکام گشته است.

942- و اما پیش زمینه عشق سراسر استضعاف است اعم از مادی و معنوی و عاطفی. بسیار بندرت آدم غرق در رفاه و آزاد، عشق را در می یابد. گوئی که عشق اجر صبر در فقر و ترس و بندگی و ناکامی و ناامنی و حقارت است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (929) 

929- ... ولی اسلام تنها دینی است که پیروانش دارای شریعت عملی هستند و این حداقل نشان محبت مسلمین نسبت به پیامبرشان است. و لذا آنانکه اسلام را دین شقاوت و مسیحیت را دین رحمت می خوانند منظورشان جز اصالت لاابالیگری و فساد اخلاقی تقدیس شده تحت عنوان شفاعت مسیح نیست. گوئی که تقوا شقاوت است و تجاوز و فحشاء هم رحمت است. همانطور که مقاومت مردم فلسطینی در وطنشان شقاوت و تروریزم خوانده می شود ولی بمباران و تسخیر کشورهای اسلامی بواسطه غرب، رحمت محسوب می شود.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#محبت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
يکشنبه شانزدهم 3 1400

مالیخولیای پزشکی (80) عوارض داروها

تغییر نام و عنوان و محل و شیوه بروز امراض، تعبیر به براندازی امراض گشته و به مردم باورانده شده است. مننژیت ها و شبه صرع ها در کودکان و نوجوانان نسل های جدید مسئله ای است که دانش پزشکی آشکارا از پاسخ به آن سرباز می زند زیرا می داند که حاصل واکسن ها و تب برها و آنتی بیوتیک هائی است که مثل غذا به خورد بچه ها داده می شود زیرا امکان بروز امراض موضعی و مقطعی را که لازمه رشد است ناممکن نموده و در واقع این امراض طبیعی و رشد دهنده تن و روان را در بدن حفظ می کند و امکان برون افکنی نمی دهد. 

به مانند داروهائی که برای تقلیل دوران عادت ماهیانه و گاه برای نابود ساختن این عادت به زنان جوان داده می شود و در آنان انواع افسردگی های جنسی و روانی و سپس جسمانی را پدید می آورد و آنان را از طبیعت حیوانی نیز ساقط می کند. همه این خدمات بزرگ برای آن است که انسان ها بیشتر و شدیدتر امکان تحرک و بازی و مصرف داشته باشند یعنی امکان پیشرفت در زمان!؟

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 45

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#عوارض_داروها

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
يکشنبه شانزدهم 3 1400

من کیستم من؟ (81-82) انفجار نور

81- "من" یک نقطه لامتناهی و ازلی است همچون وجود خداوند در عرصه قبل از خلقت در عماء.

82- همچون انفجار بزرگ در نظریه خلقت و پیدایش کائنات این نقطه لامتناهی نیز باید در خودش منفجر شود که این انفجار نور است. انفجاری که انسان را خلق می کند از نقطه من. این انفجار حاصل نگاه است، نگاه بر خویشتن. این پیدایش انسان الهی است آن کالبد نوری در حکمت اشراق. این من جاودانه است و خدایگونه.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#انفجار_بزرگ

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
يکشنبه شانزدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (459) از نشانه های قیامت آخرالزمان

459- بیان دیگری از نشانه های قیامت آخرالزمان که در آن زندگی می کنیم: شکافته شدن آسمان که سوراخ شدن لایه اوزون است. و بارش بلاوقفه شهاب سنگها و سیارات. و سونامیها و کندوکاو باستان شناسی ها و کاوش اعماق زمین و قبرهائی که امروزه شکافته می شوند. و خودآگاهی بشر مدرن. و غرور و خیانتش به کرم مردان خدا که همان عشق است. و نویسندگانی دارای کرامت که احوال خلق و زمانه را می نویسند و قلمشان صاحب رحمت و گشایش و شفاعت است. و آنانکه در این مردان خدا (نعیم) زیست می کنند و آنانکه در آتش صنعت شهرهایند. و مالکیتها هیچ سودی بحال کسی ندارد و همه بیکس و درمانده اند و امر خدا جاریست در همه حال و اراده های بشری بیهوده اند! آن روز امروزست. بدان! و تا پایان جهان مستمراً کاملتر می شود این روز!

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#نشانه_های_آخرالزمان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
يکشنبه شانزدهم 3 1400
X