صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35754
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق (288-289) - امراض ژنتیکی، موروثی و مسری 

288- امراض جسمانی و خاصه امراض ژنتیکی و موروثی و مسری که جهان مدرن را به قتلگاه نسل بشری کشانیده است حاصل نژادپرستی است که همان فرهنگ پائین تنه پرستی است.

289- وقتی روح آدمی در پائین تنه اش سقوط کرد فرهنگ نژادپرستی پدید می آید که مهد همه مظالم و جنایات و کفر است. و این فرق نسل بشر از نسل سائر جانوران است. زیرا جانوران صاحب روح و عشق نیستند که آنرا تباه سازند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#بیماری_مسری

#بیماری_ژنتیکی

#روح

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(3).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
دوشنبه بیستم 11 1399

وقت ظهور امام ، وعده دیدار - لقای جهانی 

وقت ظهور امام: این است کل مسئله! یعنی وقت ظهور خدا از وجود یک بشر. یعنی وقت ظهور جمال خدا از جمال یک بشر. وگرنه هر آن چه که در باطن و ظاهر کردار بشریت هست از خداست و اراده و فعل اوست و بدین گونه است که بشر مستمراً در حال خلق شدن تشریعی (تدریجی) می باشد. و این امامت طبیعی و غریزی کل نوع بشر است و توحید واقعی در صفات و کردار بشری و یگانگی انسان. خدا در همه حال واقع است. پس سخن بر سر ظهور جمال پروردگار از یک بشر است و این است معنای آن وقت، وقت رستاخیز بشری. سخن بر سر وعده دیدار است: لقای جهانی و بار عام! ...

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 111

#خودشناسی

#خداشناسی

#وقت_ظهور

#رستاخیز

#لقای_الهی

#کتاب_صوتی_خداشناسی_طبیعی

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
دوشنبه بیستم 11 1399

مذهب اصالت عشق (280) - عشق در جوانان

280- اگر جوانان که جمله در استانه دمیده شدن روح خدا و تجلی عشق هستند حقوق عشق را بشناسند و ادا کنند یک جامعه عرفانی مبتنی بر عدالت الهی رخ می نماید. زیرا تعلیم و معرفت بر عشق عین تعلیم عدالت است. زیرا انسان در عشق است که مقیم در دل خویش است و خویش است یعنی مقیم بر حق وجودی خویشتن است و این همان عدل است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق_جنسی

#عشق_جوانی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(3).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
يکشنبه نوزدهم 11 1399

اخلاق و بیماری (5) - تظاهر و فریب

چرا معمولاً بشر صدق را مترادف با نابودی می یابد؟ این واضح است که کسی که بواسطه راستگوئی و بی ریائی نابود نمی شود پس منظور چیست؟ در جریان صدق چه چیزی از دست می رود که مترادف با معنا و احساس نابودی می شود؟ "من" ! منی که فقط بواسطه تظاهر و فریب پدید آمده و تخمش از دروغ است و واقعیت ندارد. این "من" در عین حال در نقطه مقابل "خدا" قرار دارد: من قوی هستم، من صاحب اراده ام، من عالم و خردمندم، من مومن و شرافتمندم، من زیبا و بزرگوترم، من خوشبختم، من زنده ام، من هستم ....من، خودم هستم.

و همه اینها دروغ است و هر کس در درون خودش بر دروغین بودن این "من" کاملاً واقف است. و صدق باعث بر ملا شدن این دروغ و لذا باعث انحلال "من" می شود و خدا رخ می نماید. پس منظور از نابود شدن همانا پیدایش خداست. یعنی خدا در ذهن اکثر بشر مترادف عدم است. و تا چنین است انسان در جدال با بقای جاودانه خویش یعنی در نبرد با خداست یعنی در نبرد با گوهره حیات و هستی خویشتن است و وجود را رنجور و مستهلک می کند.

از کتاب دردِ خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 23

#بیماری

#علت_بیماری

#درمان_بیماری

#اخلاق

#صداقت

#دروغگوئی

#ریاکاری

#کتاب_صوتی_درد_خدا

http://khodshenasi.net/40-%20dard%20khoda%20(2).mp3

40- کتاب صوتی (1) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (2) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (3) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (4) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (5) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (6) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (7) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (8) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

دسته ها :
يکشنبه نوزدهم 11 1399

ظهور آخرالزمان و حکومت عرفانی

و اما آن اخباری در باره ظهور آخرالزمان امام که تماماً از خون و قتل عام جهانی سخن می گوید نه مربوط به عمل امام که حاصل خود براندازی های گوناگون بشر است به واسطه ستمگری های خودش که بخش عظیمی از بشریت هلاک می شوند و عبرت عظیم پدید می آید و معرفت و طلب نوینی برای درک و تصدیق امام. 

پس حاکمیت آخرالزمانی امام یک حکومت عرفانی است. حکومت پنج ساله علی (ع) عبرت و حجتی عظیم و تاریخی برای مومنان بود تا ثابت شود دشمنی جز جهل و بی معرفتی برای بشر وجود ندارد و هر ستمی مولود جهل در باره حق امام است.

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 111

#خودشناسی

#خداشناسی

#حکومت_عرفانی

#امام_زمان

#کتاب_صوتی_خداشناسی_طبیعی

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
شنبه هجدهم 11 1399

اخلاق و بیماری (4) -صداقت و سلامتی

اگر بگوئیم که فقط و فقط یک علت العلل برای همه امراض جسمی و روحی بشر وجود دارد و آن دروغگوئی و ریاکاری است هیچ غلو نکرده ایم. این بیان اخلاقی امراض است. و بنا بر این باید گفت که صدق تنها راه علاج همه امراض است.

روزی به یک بیماری که از دهها مرض جسمی و روانی و عاطفی می نالید گفتم که تو فقط یک راه معالجه داری و آنهم اینکه دست از اینهمه دروغ و ریا بر داری. ایشان با اندکی فکر گفت که بدین طریق حتماً نابود خواهم شد من می خواهم که ادامه زندگی دهم نه اینکه نابود شوم. دلیل نهائی همه انسانهای رنجور برای تداوم رنجوری و زندگی زجرآور همین است. این معنای دگر از درد خود-خواسته می باشد. یعنی اکثریت بشر بین صدق و زجر همان زجر را انتخاب می کنند. 

از کتاب دردِ خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 23

#بیماری

#علت_بیماری

#درمان_بیماری

#اخلاق

#صداقت

#دروغگوئی

#ریاکاری

#کتاب_صوتی_درد_خدا

http://khodshenasi.net/40-%20dard%20khoda%20(2).mp3

40- کتاب صوتی (1) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (2) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (3) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (4) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (5) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (6) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (7) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (8) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

دسته ها :
شنبه هجدهم 11 1399

انتظار ناجی

همه افراد و گروه های بشری ذاتاً در هر شرایطی در انتظار یک ناجی یا شرایط نجات بخش هستند که معجزه آسا پدید آید. و خود امام نیز دو صد چندان در چنین وضعیتی به سر می برد ولی جز از وجود خودش انتظاری ندارد. او نجات را از خودش می جوید و در انتظار خویشتن است. انتظار ظهور مطلقه پروردگار از وجود خویشتن! در واقع خود ناجی در مقام شدیدترین انتظار به سر می برد و انتظار، کل مقام اوست. "منتظر باش که خدا نیز منتظر است." چه بسا این سخن قرآن مخاطبی جز امام ندارد.

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 110

#خودشناسی

#خداشناسی

#انتظار

#ناجی

#کتاب_صوتی_خداشناسی_طبیعی

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
جمعه هفدهم 11 1399

مذهب اصالت عشق (262) - حلقه مفقوده داروین

262- واقعه دمیده شدن روح در انسان همان واقعه عاشق شدن است. یعنی عشق سرآغاز انسان شدن میمون است و این همان حلقه مفقوده داروین در تکامل انواع حیات است. یعنی آنچه که میمون را به آنی تبدیل به انسان کرد واقعه دمیدن روح خدا در او بود که با احساس عشق بروز یافت.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#آفرینش

#حلقه_مفقوده

#داروین

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(3).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
جمعه هفدهم 11 1399

خرابات مغان (2) - خرابات در آخرالزمان

خرابات اساساً یک واقعه معنوی و باطنی ویژه خود مغ یا صوفی است که در قلمرو خودشناسی هیچ خودی از خود بر جای نگذاشته و خود را بر سر خود شکسته است و اینک در خرابات وجود تک و تنها بر جای مانده است.

و اما امروزه در عصر آخرالزمان این یک واقعیت عمومی و جهانی است هم به لحاظ معنا و هم ماده. زیرا دوران جنگها و ویرانگریها و پوچی ها و خود-براندازی است به جبر و جهل و جنون. عارفان پیشگامان تاریخ بوده و زودتر از مابقی بشریت به این خرابات رسیدند و آنرا پیشگوئی کردند و اینک کل بشریت بر آستانه این خرابات است که بواسطه معرفت می تواند نور خدا را ببیند. نشریه ما هم به لحاظی شرح خرابات است.

امروزه همه اهل خراباتیم و دنیا خرابات است: خراب آباد !

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 22

#آخرالزمان

#خرابات_مغان

#صوفی

#مغ

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(02).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
جمعه هفدهم 11 1399

خودشناسی و دجال شناسی

البته در دجالیت و دجالان نیز حق و حکمتی نهفته است که خلاء غیبت امامان را پر می کند و مردمان را به خود مشغول می دارند و پس از رسوائی به خودشان می آورند تا باورهای خرافی را رها کنند و حق امام و ناجی را خردمندانه تر و واقع بینانه تر بیابند. همه این دجالان رنگارنگ هر دوران که گروه های بشری را به خود مشغول می دارند از لوازم ضروری ظهور امام و درک حقانیت اوست که جهل و خودفریبی های مردم را جبراً بر سرشان می شکنند و گامی به سوی معرفت در باره امام حق ممکن می شود و همه این ها زمینه به خود آئی و خودشناسی بشریت را تدارک می بیند. زیرا هر کسی به میزانی که خود را می شناسد می تواند حق امام را بشناسد و تصدیقش نماید. و بخشی از این خودشناسی حاصل دجال شناسی است ...

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 109

#خودشناسی

#خداشناسی

#امام

#دجال

#کتاب_صوتی_خداشناسی_طبیعی

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
پنج شنبه شانزدهم 11 1399
X