صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35775
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

استحاله و دگردیسی متافیزیکی نفس بشر

نفس بشر در حال یک استحاله و دگردیسی متافیزیکی است. این واقعه آن واقعه ای است که باید درک شود. و بیش از این فحش دادن به دشمن های فرضی و استعمار و غرب و امثالهم خودفریبی و خطرناک است. خود غرب از شرق بدبخت تر است. اگر غرب به لحاظ فرهنگی بر ما احاطه دارد این از بی دینی و بی معرفتی ماست و این مرض را نمی توان با مبارزه تبلیغاتی و سیاسی و امنیتی علاج نمود. این وضع جز عرفان علاجی ندارد.

از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 54

 

#آخرالزمان

#شریعت

#ابطال_شریعت

#دین_خالص

#کتاب_صوتی                     http://khodshenasi.net/87-%20akharol%20zaman%20shenasi%20erfani%20(5).mp3

 

دسته ها :
جمعه سیم 8 1399
الحاقه - حق قضاوت

حق قضاوت به بیان دیگری همان حق حقیقت است در عرصه افکار و اعمال و بیان بشری. حق چیزی همان قضاوت در باره درستی چیزی است این حکم که آن چیز همان که هست باید باشد یا نه. پس هر قضاوتی انسان را به عرصه هستی بایستی می کشاند که یا هستی را مترادف بایستی قرار می دهد و لذا آن را تبرئه می سازد و به حال خود وا می گذارد و یا هستی را در تضاد بایستی می بیند و لذا آن را محکوم به تغییر می سازد که این تغییر ممکن است مترادف با نیستی باشد....

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 


#قضاوت
#حق
#حقیقت

#کتاب_صوتی_الحاقه

http://khodshenasi.net/37-kandokavi%20dar%20hoghogh%20(06).mp3

فهرست این کتاب: 
حقِ حق-قدرت-زن-مالکیت-قضاوت-وظیفه-لذت-صحبت-قتال-همخوابگی-کار-رابطه-شهرت-واقعیت-نیاز-ریا-برابری-آزادی-درد-تلویزیون-تصوف-وجود-دیالکتیک-شرارت-زندگی-من

37- کتاب صوتی (1) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (2) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (3) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (4) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (5) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (6) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (7) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (8) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (9) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (10) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (11) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (12) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (13) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (14) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (15) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (16) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (17) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (18) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰
 

دسته ها :
جمعه سیم 8 1399

شریعت آخرالزمانی- از علائم آخرالزمان


در اخبار و روایات اسلامی مکرراً آمده است که از علائم آخرالزمان ابطال و امحای شریعت و اخلاق در نزد مردمان است. اگر از خرابات این واقعه نور عرفان را در نیابیم چه بسا تمدن و ملت و امتی در زیر آورارش دفن شود.

به بیان دیگر جز دین خالص و محبت خالص و ادب خالص و باور ناب و یقینی مقبول نفس بشر آخرالزمان واقع نمی شود و این برکت و لطف عظیم الهی و یک وارده قدسی است. 

از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 54

 

#آخرالزمان

#شریعت

#ابطال_شریعت

#دین_خالص

#کتاب_صوتی                     http://khodshenasi.net/87-%20akharol%20zaman%20shenasi%20erfani%20(5).mp3

 

دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 8 1399
الحاقه - حق مالکیت

حق مالکیت یعنی حق تملک وجود موجودات! پس واضح است که چنین حقی برای کسی بر حق است که موجودی را از عدم، وجود بخشیده باشد یعنی مالک فنی او نیز باشد و حق فنا کردن آن را نیز دارا باشد. و نمی توانیم ادعا کنیم که این تعریف مذکور تعریفی مطلق است و مالکیت نسبی هم می تواند وجد داشته باشد زیرا مالکیت نسبی دقیقاً و عملاً می تواند مالکیت بر برخی صفات و جنبه های چیزی باشد که چنین وضعی عملاً ممکن نیست و عملاً مالکیت بر جنبه ای از چیزی خواه ناخواه منجر می شود به مالکیت بر کل وجود آن چیز....

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 


#مالکیت
#حق_تملک

#کتاب_صوتی_الحاقه

http://khodshenasi.net/37-kandokavi%20dar%20hoghogh%20(05).mp3

فهرست این کتاب: 
حقِ حق-قدرت-زن-مالکیت-قضاوت-وظیفه-لذت-صحبت-قتال-همخوابگی-کار-رابطه-شهرت-واقعیت-نیاز-ریا-برابری-آزادی-درد-تلویزیون-تصوف-وجود-دیالکتیک-شرارت-زندگی-من

37- کتاب صوتی (1) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (2) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (3) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (4) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (5) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (6) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (7) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (8) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (9) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (10) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (11) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (12) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (13) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (14) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (15) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (16) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (17) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (18) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰
 

دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 8 1399
مرض (پریشانی) - عوارض داروها

آثار هولناک و جبران ناپذیر آنتی بیوتیک ها و مسکن ها و قرص های ضد افسردگی و ضد بارداری امروزه آشکار شده است و مجبور به اعتراف گردیده اند که چگونه درمان یک سرماخوردگی تبدیل به میگرن و تومور مغزی و نارسائی خونی و کبدی و کلیوی و قلبی می شود. 


از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 276

#علت_بیماری 
#طب_اسلامی 
#درمان_بیماری
#میگرن
#عوارض_داروها

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه 

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3
دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 8 1399
X