صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35786
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در باره شکست

آیا آدمی آرمان و سودائی جز جاودانگی دارد؟ ولی فقط آنان که مکتب اصالت شکست را انتخاب کردند در تاریخ جاودانه شدند یعنی آنان که راه فنا را برگزیدند بقای ابدی یافتند زیرا پیرو اخلاق خدا شدند و لذا خدایگونه گشتند. بهر حال جهان هستی عرصه شکست انسان است یعنی عرصه وجود بخشیدن به انسان. 

و اما صفت و فعل و ظرف این انتخاب چیست؟ بی تردید چیزی جز خدمت بی مزد و منت به مردمان نیست با این آگاهی که اجر این خدمت از جانب مردم چیزی جز خیانت و لعنت و تهمت نیست.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#شکست
#فنا
#خدمت
#خیانت


#کتاب_صوتی_در_باره_شکست

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(10).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
سه شنبه بیستم 8 1399
در باره احساس مسئولیت

"مسئولیت" در وجود بشر دو جنبه دارد: جنبه ذهنی و آگاهانه که اصولاً قلمرو قراردادها و عرف و شرع است و نیز قوانین. و جنبه احساسی که جنبه ای کاملاً خصوصی و ناخودآگاه و وجدانی می باشد. جنبه اولش محصول نگاه دیگران است و جنبه دومش هم محصول نگاه باطنی خود فرد به خویشتن است: مسئولیت حقوقی و مسئولیت عاطفی! 

مسئولیت معقول و مفهوم و عادلانه و مسئولیت قلبی و نامعقول و عاشقانه. این دو مسئولیت حاصل دو نوع توقع است: توقعی حقوقی و حسابی و توقعی عاطفی و حبی....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#مسئولیت
#مسئولیت_حقوقی
#توقع_عاطفی


#کتاب_صوتی_در_باره_احساس_مسئولیت

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
دوشنبه نوزدهم 8 1399
در باره سوسیالیزم

مکتب اصالت جامعه که همان رابطه است یکی از ارکان ذاتی اخلاق دینی و مدنی بشر بوده است که در نقطه مقابل مکتب اصالت فردگرائی قرار دارد. این همان رویاروئی سوسیالیزم و لیبرالیزم در بیان مدرن آن می باشد.

فردگرائی امری کاملاً طبیعی و وجودی است و نیازی به مکتب و مذهب ندارد زیرا هر کسی یک فرد است و بر فردانیت زیست می کند. آنچه که نیازمند دلیل است جمع گرائی می باشد که اساس مدنیت و خانواده است و نیز مذهب غریزتاً ضد فردگرائی می باشد و لذا فقط در جریان نبرد انسان بر علیه خودش ممکن می شود و امری اکتسابی محسوب می شود. لذا لیبرالیزم دارای هیچ هنر و ارزشی نیست زیرا برخاسته از طبع حیوانی بشر است. مگر اینکه معتقد باشیم که ارزشی برتر از طبع فردگرایانه-حیوانی برای انسان وجود ندارد که این خود انکار عالیترین ارزشی است که انسان ادعا می کند یعنی انکار محبت و ایثار. بنابر این دعوی عشق از جانب لیبرالیزم یک ادعای کاملاً دروغ و منافقانه است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#سوسیالیزم
#لیبرالیزم
#فردگرائی
#جمعگرائی


#کتاب_صوتی_در_باره_سوسیالیزم

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
يکشنبه هجدهم 8 1399
مرض (پریشانی) - امتحان الهی

و برخی از امراض است که علاوه بر صفت عذاب، صفت امتحانی هم دارند و این بر برخی از مومنانی که دچار شرک و خطا می شوند عارض می شود مثل بیماری حضرت ایوب(ع). یا در افتادن حضرت یونس در شکم ماهی بود که به رضای خدا تن در داد و تسلیم شد و بخشوده گردید و رها شد و بر مقامش در نزد خدا نیز افزوده گردید. کلاً امراض، بخود آورنده اند و آدمی را از خواب جهل و نخوت و تکبر و غرور بیدار می کنند و بنابر این در جرگه نعمت های خدا هستند که از اشد رحمت اوست ولی اکثر مردم از آن روی می گردانند. ...

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری 
#طب_اسلامی 
#درمان_بیماری
#سلامتی
#بیماری_حضرت_ایوب
#عذاب
#امتحان_الهی

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه 

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3
دسته ها :
شنبه هفدهم 8 1399
در باره عرفان نظری

نخستین اندیشه های بشر در باره آسمان و ستارگان بوده است و لذا مذهب و نجوم نخستین محصولات فکری بشر بوده اند. بشر بتدریج از آسمان پائین آمد و به زمین رسید و اینک بر روی زمین راه می رود ولی هنوز تا خودش راهی طولانی در پیش دارد. ولی در عین حال انگشت شماری در تاریخ بوده اند که خیلی زود به خود رسیدند و آنان عارفان بودند. خودشناسی غایت خداشناسی شد و شناخت نور دل، غایت نجوم. اینکه چرا بشر این راه را وارونه می پیماید امری بس قابل تأمل می باشد. اینکه چرا انسان از خودش تا این حد بیزار است و میل به شناخت خود ندارد. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#عرفان_نظری
#مذهب
#نجوم
#خودشناسی


#کتاب_صوتی_در_باره_عرفان_نظری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
شنبه هفدهم 8 1399
مرض (پریشانی) - بیماران لاعلاج

و برخی از بیماران هستند که خودشان هیچ عذابی نمی کشند و فقط موجب عبرت یا عذاب اطرافیان می شوند و این هم نوع دیگری از عذاب است مثل امراض فلج اطفال یا جنون. کلاً مریض شدن جبراً به رضای خدا مبتلا شدن است و کلمه مرض و مریض نیز به لحاظ معنایی دقیقاً همین واقعه را نشان میدهد. مریض یعنی مبتلا شده به رضا. و می بینیم که بیماران سخت و مخصوصاً صعب العلاج چگونه به ناگاه به خدا نزدیک می شوند و نشانه های ایمان بی هیچ سابقه ای در آنها بروز می کند. و به لحاظ وجودی هم خواه ناخواه به مریضی خود تسلیم اند و نمی توانند که نباشند.

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری 
#طب_اسلامی 
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی
#عذاب
#لاعلاج

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه 

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3
دسته ها :
جمعه شانزدهم 8 1399
در باره سینمای سیاسی

هیچ بازی ای به اندازه سیاست مهیج و ارضاء کننده نفس بازیگر نیست. اندیشه های سیاسی نیز مهیج ترین بازیهای فکری هستند. باید درک کنیم که "هیجان" همان گوهره ذاتی بازی است و بازیگری. ماجراجوئی نیز صورت و معنای دیگری از همین مسئله است. آنان که کمتر میل به جدیت و مسئولیت دارند بازیگرترند و سیاست را به مثابه کمال بازی در می یابند و در این غایت است که به ناگاه جنون آسا فرو می پاشند و آنگاه به تازه گی جدیت را آغاز می کنند.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#سینما
#سیاست
#بازیگری
#هیجان


#کتاب_صوتی_در_باره_سینمای_سیاسی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
جمعه شانزدهم 8 1399
مرض (پریشانی) 4


... برخی از عذابهائی که در قرآن آمده بیانگر نوع مرض می باشند و برخی شدت و درجه و مدت امراض را بیان می کنند و همگی عذاب و جزای اعمال انسانها در این دنیا می باشند و وای بر جهان دیگر. زیرا قرآن می فرماید: «هر که در این دنیا در عذاب است در آخرت عذابش بیشتر است مگر اینکه توبه نموده و اعمالش را پاک نماید.»...

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری 
#طب_اسلامی 
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی
#عذاب
#درد

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه 

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3
دسته ها :
پنج شنبه پانزدهم 8 1399
در باره انقلابیگری

تا امری در ذهن و روان فرد یا جامعه ای دچار وضع بود و نبودی نشود هنوز امری انقلابی نشده است و آنگاه که چنین شد آن فرد یا جامعه آماده انقلاب شده است. انسان تا به نابودی خود راضی نشده باشد هنوز واقعاً انقلابی نیست. و اما وضع بود و نبودی چگونه وضعی است: وضعی که کل حیات و هستی روانی فرد یا جامعه ای را مترادف با نیستی و مرگ سازد و مرگ و زندگی را یکسان نماید و بلکه مرگ و نیستی را ارجحیت دهد. اینست شرایط انقلابی! و این یک شرط کاملاً روانی است که معلول خود-آگاهی می باشد و نه شرایط بیرونی از قبیل تضاد طبقاتی یا قحطی اقتصادی و خفقان سیاسی و ترور و امثالهم.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#انقلاب
#انقلابیگری
#خود_آگاهی
#تضاد_طبقاتی


#کتاب_صوتی_در_باره_انقلابیگری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
پنج شنبه پانزدهم 8 1399
در باره ذات علوم بشری

هستی، نیست و نیستی هست: اینست ترمینال کل دانش و ادراک بشری و آن حق واحده ای که توحید جهان ماده و معنا را ممکن می سازد و همه علوم و اندیشه ها را به تصدیق و اعتراف می کشاند.

در طی هزاران سال دانشمندان و فلاسفه لامذهب تلاش کردند تا ثابت کنند که امکان ندارد که وجود از عدم پدید آید. این همان انکار وجود خدا بعنوان خالق جهان هستی از نیستی بوده است. این تلاش منکرانه تا قرنها حتی تحت عناوین مذهبی انجام شد ولی بالاخره ذات لامذهبیش آشکار گردید....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#علوم
#اثبات_خدا
#انکار_خدا
#آفرینش


#کتاب_صوتی_در_باره_ذات_علوم_بشری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 8 1399
X