صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35764
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
مرض (پریشانی) 2


... چون عضوی از وجود آدمی در تضاد و بی قراری نسبت به سائر اعضا و کل وجود قرار گیرد آن عضو را مریض می نامند. پس مریضی حاصل عدم انسجام و اتحاد اعضاء و جوارح و حواس و ذرات وجود است. پس مریضی پدیده ای ضد توحیدی (وحدتی) است یعنی حاصل شرک است و از نشانه های آشکار شرک است. پس امراض در واقع عذابهای ناشی از کفر و شرک و ناخالصی در دین میباشد و در حکم اخطارها و هشدارهای دل و خدای وجود به صاحب آن است تا بخود آید و توبه کند و خود را خالص نماید.و همه عذابهای خدا بر ستمگران و کذابان و حرام خواران در مرحله نهائی در انواع بیماریها آشکار می شود.... 


از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275


#علت_بیماری 
#طب_اسلامی 
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه 

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3
دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 8 1399
در باره رشد اخلاقی

رشد اخلاقی همان رشد هویت ذاتی و استقلال در تشخیص و انتخاب است. پس تمامی معضله رشد اخلاقی منوط به امر انتخاب است و موضوع انتخاب. زیرا هر چیزی قابل انتخاب نیست و اگر قابل انتخاب باشد انتخابی استوار نخواهد بود. بنابر این امر انتخاب رابطه ای مستقیم به موضوع انتخاب دارد و در میان همه موضوعات ذهنی هیچ موضوعی برتر از خود موضوع انتخاب نیست. پس انتخاب انتخاب همان اساس و قلمرو اخلاق ریشه دار و رشد دهنده می باشد. و انتخاب انتخاب منوط به وضعیت ویژه ای از روان و باور و احساس قلبی در بشر است.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#رشد
#اخلاق
#انتخاب
#تصمیم


#کتاب_صوتی_در_باره_رشد_اخلاقی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 8 1399
در باره امید

انسان تا زمانیکه محبوب کسی است امیدوار است و لذا هیچ کاری نمیکند الا برای پر کردن اوقات خویش. یعنی فقط بازی میکند هر چند که بازی ای جدی هم باشد مثل بازیهای علمی و دینی و اقتصادی و سیاسی و هنری و امثالهم.

دیگر نمی توان با کلمات قصار بزرگان نه تنها مسئله ای را علی الحساب فیصله داد بلکه حتی طرح مسئله نمود. این "دیگر" دقیقاً از هنگامی آغاز شده و می شود که امید به محبوبیت در انسان نابود شده باشد. این امید دقیقاً همان امید به محبوب بودن در نزد خویشتن است. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#امید
#محبوبیت
#جدیت


#کتاب_صوتی_در_باره_امید

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 8 1399
در باره اندیشه های ظلم ستیز

ظلم اگر به معنای تلاش برای تحمیل اراده خود بر دیگران باشد و دیگران را تحت سلطه خود در آوردن، انواع بسیار دارد و نیز روش های گوناگون. و نیز اینکه کسی نیست که ظالم نباشد. و نیز اینکه کسی ظلمی را نمی پذیرد مگر به قصد ظلم کردن به زیردستان خود. یعنی ظلم پذیری و ستمگری امری واحد است.

نخست باید علت ظلم و سلطه گری را در بشر درک نمود. کسی را تحت سلطه خود در آوردن به معنای کسی را ظرف تحقق اراده خود نمودن است و این معنای اشغال نمودن وجود دیگران است یعنی وجود دزدی! این اراده به اشکال متفاوتی در شرایط متفاوتی عمل میکند که فقط یکی از صور آن زور آشکار است. تزویر و تطمیع و چاپلوسی و تعشیق نیز اشکال پیچیده تری از ظلم است که لطیف ترین آن همان عشق نمائی است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#ظلم
#چاپلوسی
#زور


#کتاب_صوتی_در_باره_اندیشه_های_ظلم_ستیز

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
يکشنبه یازدهم 8 1399
در باره محبت

"عشق"، "محبت" و "دوستی" عجیب ترین واژه هائی هستند که در فرهنگ بشری پدید آمده اند و هر چه که بشر در قلمرو اندیشه و تعمق پیش تر رفته این معانی نیز نامفهومتر و متافیزیکی تر شده اند. ابهام و تناقض ذاتی این مسئله بسیار شدیدتر از واژه هائی مثل خدا، حقیقت، یگانگی، ابدیت، ذات، روح و امثالهم می باشد. و در عین حال این معنائی که لحظه به لحظه اندیشه و عاطفه هر بشری را در کل زندگی در خود غرق ساخته است کمتر از هر معنای دیگری مورد توجه اندیشمندان در طول تاریخ بوده است الا برخی از عارفان که آنهم فقط در برخی از مسائل عرفانی این معضله را مد نظر قرار داده اند و معضله ای ویژه ساخته اند که در بیانش غرق در انواع امثال و اسطوره گشته و لذا واقعیت وجودی آنرا به پشت بام آسمان افکنده اند و سخن از محبت، گوئی سخن از افسانه ای در آسمان و یا در اعماق ظلماتی ذات است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#عشق
#محبت
#دوستی


#کتاب_صوتی_در_باره_محبت

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
شنبه دهم 8 1399
در باره صدق

صدق در قلمرو اخلاق همانا انطباق ایده و عمل است و یا حداقل معنایش اینست که انسان به میزان توانائی و امکاناتش فاصله و تناقض بین ادعا و عمل خود را کاهش دهد و این در صورتی است که ادعای هر کسی دقیقاً بیانگر باورهای باطنی او باشد. ولی در این تعریف از صدق یا راستی چند معضله روانی و شناخت شناسی مطرح است که مستقیماً به قلمرو خودشناسی بازمی گردد. یکی از این مسائل آنست که آیا انسان تا چه حدی در باورهای خود یقین دارد و دارای ایمان است که قدرت تبدیل ایده به عمل را داشته باشد....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#صدق
#اخلاق
#خودشناسی


#کتاب_صوتی_در_باره_صدق

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(07).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
جمعه نهم 8 1399
در باره التقاطی گری

یکی از مصائب و دردهای فرهنگی نسل جدید متفکران دینی و غیر دینی ما این است که بهمدیگر فحش هائی می دهند و اتهاماتی می بندند که بکلی از معنا و ماهیت آن بی خبرند. و بعد که کمی دقت کنیم می بینیم که این الفاظ لعنی و ارتدادی هم از غرب وارد شده و بطرزی حیرت آور وارد فرهنگ روشنفکری و حتی حوزه ای ما گشته است و کلی بدبختی و سوء تفاهم و گاه فجایع و جنایات پدید آورده است تماماً از سر جهل و تقلید و بی فکری. از جمله این فحش های فلسفی همانا "التقاطی گری" است که اینک حدود چهار دهه ورد زبان بسیاری از متفکران بر علیه مخالفان فکری می باشد که فجایعی بس جبران ناپذیر هم به بار آورده است و ضرباتی مهلک بر پیکر فرهنگ و فکر و روشنفکری و دین و انقلاب و جوانان ما وارد ساخته است و هنوز کمابیش ادامه دارد که اندیشیدن را حرام کرده است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#التقاطی
#ارتداد
#روشنفکری


#کتاب_صوتی_در_باره_التقاطی_گری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(06).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
پنج شنبه هشتم 8 1399
کابوس ازدواج 

65- وقتی قرار است که طلا (مهریه) ضامن بقای زناشوئی باشد چنین ازدواجی پیشاپیش بر آتش ربا بنا شده است زیرا ذات طلا رباست.

66- دختر و پسری که جهت اثبات خدائی خود در زندگی مشترک کل جوانیشان را صرف کسب پول بیشتر، مدرک بالاتر، جهیزیه گرانقیمت تر و تکنولوژی برتر می کنند وقتی بهم می رسند دیگر نه دلی برای خود باقی گذاشته اند نه عصمت و عزت و شرفی که بخواهند سرمایه معنوی زندگی سازند و لذا با مراسم عروسی که بایستی مابقی عمرشان بدهیش را بپردازند فقط بر جهنم وارد می شوند. و لذا ازدواج در این عصر بسرعت تبدیل به یک کابوس و دوزخ فرهنگی در سراسر جهان گشته و میرود که برای همیشه منقرض شود.

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#ازدواج
#خانواده_آخرالزمانی
#فروپاشی_خانواده
#طلا
#تکنولوژی
#کابوس

#استاد_خانجانی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(1).mp3
دسته ها :
چهارشنبه هفتم 8 1399
در باره اقتصاد

به لحاظی می توان بشر را یک حیوان اقتصادی نامید زیرا همواره به معیشت خود می اندیشد در حالیکه حیوانات چنین اندیشه ای ندارند و در باره معیشت خود فی البداعه تصمیم می گیرند و از این حیث از بشر سالمتر و سعادتمندترند و چه بسا یکی از منظورهای این کلام قرآن همین معنا باشد که: برخی مردمان از حیوانات پست ترند.

ولی بشر مدرن که از هر حیث در رفاه بیشتری نسبت به بشر دوران قبل قرار دارد بیش از هر زمانی به اقتصاد میاندیشد و اقتصادی می اندیشد و نگران معیشت است. گوئی حقوق ماهیانه و بازنشستگی و بیمه ها و اینهمه سازمانهای تأمین اجتماعی و حمایتهای دولتی بر نگرانی معیشتی و زیستی بشر مدرن افزوده است و این نگرانی را مبدل به یک بیماری تا سر حد جنون و گاه جنایت نموده است. آیا اینطور نیست؟...


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#اقتصاد
#معیشت
#بیمه


#کتاب_صوتی_در_باره_اقتصاد

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(05).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
چهارشنبه هفتم 8 1399
در باره فرقه های مذهبی

مذهب یعنی راه خدا در میان بشر. و چون خدا یکی است بایستی مذهب هم یکی باشد ولی چنین نیست و بلکه بنظر میرسد شدیدترین تفاوتها و جنگها همواره بین فرقه های مذهبی پدید آمده است و گوئی دعوائی جز بر سر خدا نبوده است که: خدای ما خدای واقعی و برتر و خداتر است! و نیز شاهد بوده ایم که شدیدترین دعواها بین فرقه های درون یک مذهب واحد با پیامبری واحد رخ داده است. یعنی تضاد بین فرقه های شیعه شدیدتر است تا تضاد بین شیعه و سنی. و نیز تضاد بین شیعه و سنی بیشتر است از تضاد بین مسلمان و مسیحی. و ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم #فرقه_مذهبی
#شیعه
#سنی


#کتاب_صوتی_در_باره_فرقه_های_مذهبی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(05).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
سه شنبه ششم 8 1399
X