صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35808
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
زایش و آفرینش عرفانی

53- کسی که به نیت تخلیه شهوت و فرار از تنهائی و تولید مثل خود برای ابدیت خود، ازدواج می کند پیشاپیش امکان خلق جدید و ظهور حق وجودش را از دست داده است. "سوگند به پدری که می زاید." قرآن- این است مردی که براستی پدر می شود یعنی "ولی" که از صفات پروردگار است. کسی که خود جاودانه اش را از خود زایمان کند که این زایش و آفرینش عرفانی خویشتن است. و مادری که به بهانه بارداری، گوهره مادریت و امیت و رحمت را در خود کشف نماید و زایمان کند و "رحیم" گردد. وگرنه فراوانند زنانی که ده شکم زائیده و عاقبت دیوی بچه خوارند و از همه فرزندان خود در نفرت و عداوتی جاویدند! و اینست جهنم نابودی و جاودانه!

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#مادر
#شهوت
#خانواده_آخرالزمانی
#نفرت
#آفرینش_عرفانی

#استاد_خانجانی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(1).mp3
دسته ها :
يکشنبه بیست و هفتم 7 1399
در باره غیر

آدمی در هر رابطه ای، معنا و ماهیتی از خود را می یابد که قبل از آن هرگز نمی شناخت. یعنی "رابطه" همان کانال رابطه انسان با باطن خویش است. انسان از طریق "غیر" به خویش راه می یابد. هر چیزی در عالم هستی اعم از جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی، دریچه ای برای تماشای خویشتن است. ولی گاه آدمی با چیزی مواجه می شود که درب ورود خویشتن است. و این درب مسلماً یک انسان است، انسانی که درب وجودت را می گشاید و بر آن وارد میشود و گوئی این تو خودت هستی که بر خودت وارد شده ای. و سرّ رابطه در همین واقعه است که آشکار می شود و معلوم می شود که هر چیزی در جهان، عنصری از انسان است و کل جهان تماماً انسانی است و جز انسان، چیزی وجود ندارد.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_غیر
#رابطه
#باطن


http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(8
).mp3


فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
يکشنبه بیست و هفتم 7 1399
در باره روش

"کند و کاوی در باره روش" به بیان آکادمیک معاصر همان مسئله "متدولوژی" است. متدولوژی در معنای خاص عبارت است از شناخت روشهای تحقیقی و استدلالی دقیق تر و مطمئن تر در جهت شناخت واقعیت ها. به مفهوم شناخت و نقد و یررسی روش های گوناگون "شناخت" است در جهت یافتن بهترین روش شناخت تا سرحد یافتن یک سیستم کامل شناخت-شناسی که در آن هر روشی از شناخت و نیز هر نوع شناختی، مقام و درجه خاص خود را بتواند بیابد....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_روش
#روش
#متدولوژی
#شناخت

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(8
).mp3


فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
شنبه بیست و ششم 7 1399
امام زمان کیست (1)

1- ناجی موعود تحت عناوین و نامهای متفاوتی در همه فرهنگها و مذاهب جهان دو جنبه دارد: یکی جنبه تاریخی آن و دیگری جنبه نفسانی و روانی. حضور این معنا و انتظار در نفوس بشری بعنوان آخرین امید به رستگاری روح عین آخرین امید به رحمت خداست که در طول تاریخ در همه اقوام بشری جاری و ساری بوده و تا به امروز ادامه یافته و بلکه مستمراً بر شدت و عمق این باور و انتظار افزوده شده است بمیزانی که بشر از خودش و وعده های اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی نومید شده است....

از کتاب امام زمان کیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#آخرالزمان 
#امام_زمان
#ناجی_موعود
#انتظار
#نجات

#کتاب_صوتی_عرفانی

 81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) –۱۳۸۷

81-   کتاب امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 7 1399
در باره قانون

در زندگی انسان در آن واحد چندین نوع قانون حکمفرماست: قوانین شرعی، عرفی، غریزی (طبیعی)، اعتیادی، حکومتی و عقلی. اینها جملگی قوانین مادی و حسی هستند و محصول تجربه و حیات روزمره اند و کمابیش در حیطه اراده و آگاهی و انتخاب بشر قرار دارند. و علاوه بر اینها قانون دیگری را هم باید مد نظر قرار داد که می توان آن را قانون متافیزیکی یا روحی نامید که در قیاس با قوانین مادی، حکم قانونیت ندارد زیرا به صورت حوادث غیر مترقبه و در ورای حس و اراده و کنترل بشری عمل می کند که برخی هم آن را قانون سرنوشت یا قانون الهی مینامند و ما آن را "قانون کلی وجود" می خوانیم ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_قانون
#قانون
#عرف
#غریزه

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(8
).mp3


فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 7 1399
در باره ناجی

چند ناجی ادبی-افسانه ای مشهور داریم و چند تا ناجی مذهبی-تاریخیِ معروف. نمونه دسته اول عبارتند از "رستم دستان" که خالقش فردوسی حکیم است و "دن کیشوت" که خالقش "سروانتس" حکیم اسپانیائی می باشد. و نمونه دوسته دیگر یکی حضرت مسیح (ع) است که مسیحیان جهان در انتظار ظهورش می باشند و دومی حضرت مهدی (ع) است که مسلمانان جهان در انتظار ظهورش میباشند تا جهانیان را نجات دهد که این اعتقاد و انتظار در شیعه جدی تر و معلوم و معرفی شده است و در اهل تسنن بصورت اعتقاد ضمنی و نسبی و نامعلومی وجود دارد و نام مشخصی هم ندارد....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_ناجی
#ناجی
#ظهور
#نجات

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(7).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و چهارم 7 1399
وحشت انسان در آخرالزمان

24- و در آنروز چشمها در حال بیرون زدن از حدقه است از فرط وحشت و همه سراسیمه در جستجوی پناهی هستند ولی هیچ کس قادر به پناه دادن به دیگران نیست حتی به فرزندان و عزیزانش. در آن روز جز خدا پناهی نیست.قرآن

از کتاب مقالات عرفانی (من و حوا ) فصل استعدادهای آخرالزمانی - تألیف استاد علی اکبر خانجانی


#آخرالزمان 
#استعدادها
#وحشت
#انسان_مدرن
#فرار

#کتاب_صوتی_عرفانی

http://khodshenasi.net/79-man%20va%20havva%20(14).mp3
دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 7 1399
در باره زندگی

"زندگی" به لحاظ معنا نهایتاً جز در معنای "مرگ" فهمیده نمیشود زیرا که معانی منطقی ماهیتاً دیالکتیکی (جدلی-اضدادی) هستند و فلسفه ها که تخصصی ترین و حرفه ای ترین معانی دیالکتیکی را از زندگی انسان مد نظر دارند فقط در خدمت حیات مادی بشر قرار گرفته و نهایتاً در علوم و فنون تمام شده اند و لذا هیچ معنای حسی که با عواطف انسانی مربوط باشد پدید نیاورده و آخرین معنای انسانی فلسفه در باره زندگی انسان، نیهیلیزم (چوچی) بوده است. ولی در نقطه مقابل فلسفه، مذاهب در جنبه مثبت یا منفی توانسته اند معانی واقعی و حسی جدیدی برای بشر پدید آورند و ....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_زندگی

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(7).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 7 1399
در باره جهان

اگر یک چیزی که وجود دارد به ناگاه نابود شود و این نابودی به معنای کاملش واقع گردد نه اینکه تبدیل به چیزها و عناصر دیگری مثل نیروها و انرژیها گردد، در اینصورت چه اتفاقی می افتد؟ مسلماً به ناگاه آن وجود، از بین رفته و بر جایش خلأ مطلق پدید می آید. حالا وجود این خلأ مطلق در کل عالم هستی چه اثری خواهد گذاشت؟ یعنی این نابودی چه اثری در کل "بود" می گذارد و کل وجود عالم چه واکنشی نسبت به این "عدم" پدید می آورد؟ ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_جهان

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(6).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 7 1399
در باره عیش

هر کسی شبانه روز در جستجوی عیش است چه کافر و چه مومن، چه عاقل چه دیوانه، چه کودک چه پیر. آدمی فقط برای عیش زندگی می کند و به امید عیش برتری. عیش های بشری به طور کلی دو دسته اند: عیش جسمانی و عیش روحانی. خوردن ، سکس و بازی و ... محوری ترین عیش جسمانی اند که بر بنیاد غریزه قرار دارند و جزو عیش حیوانی بشر هستند و در حیوانات هم این عیش وجود دارد. و نوع دیگر، عیش درونی و روانی است که مربوط به حوزه اندیشه و احساس و دل آدمی می باشد و می توان آنرا عیش معنوی نامید. البته به لحاظ ظاهر، تفکیکی قاطع بین موضوعات و تجلیات این دو نوع عیش وجود ندارد. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_عیش

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(6).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 7 1399
X