صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35733
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

در باره زناشوئی

آنچه که خوشبختی نامیده شده است خواه ناخواه در همه افراد و گروهها و ملل وضعیتی مربوط به زندگی زناشوئی است، یعنی خوشبختی در زندگی مشترک زناشوئی. اگر در این عرصه حس خوشبختی وجود نداشته باشد در هیچ عرصه دیگری از زندگی احساس خوشبختی نمی تواند وجود داشته باشد. به همین دلیل است که واژه "خوشبختی" در همه فرهنگها بخودی خود معطوف به زندگی زناشوئی است و این راز طبیعی را بایستی درک نمود زیرا کلید ورود به معمائی بس مزمن است که زناشوئی نام دارد، نخستین معمای وجود انسان: معمای آدم و حوا.

طبیعی است که محسوس ترین انگیزه ازدواج همانا غریزه جنسی است و پس از آن میل به رهائی از تنهائی و سرگردانی است و نیز ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و هفتم 6 1399

در باره ترحم

هیچ اندیشمندی در کل تاریخ بشری همچون فریدریک نیچه با ترحم ستیزه و عداوت ننموده است تا آنجا که علت تمام جهالت ها و بدبختی ها و پلیدیها را ترحم می داند. دلایل و حجت هائی که در این باره ارائه می دهد البته به آسانی قابل تردید و انکار نیست و بلکه بسیار محکم و بدیهی می نماید. تا آنجا که حتی با مسیح (ع) که مظهور رحمت در تمدن غرب محسوب می شود به مشاجره پرداخته و راه و روش او را طرد می کند. به لحاظی می توان نیچه را قهارترین متفکر کل تاریخ غرب دانست. 

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 6 1399

در باره بیگانگی

خدا را احساس کردن، درک نمودن و باور داشتن امری نیست که کمترین ربطی به آموزش های مذهبی و القائات تربیت دینی و فلسفه الهیات داشته باشد. استدلال علمی و منطقی در باره پیدایش و عاقبت عالم و آدم نیز کمترین حس خدائی و خداباوری را پدید نمی آورد. این نوع مباحث هر چند که عمیق و مستدل باشند حداکثر آدمی را به نوعی پوچی و حیرت و پریشانی می رسانند یعنی به احساس بی خدائی و سرگشتگی و بی هدفی و یأس منتهی میشوند که در عمل زندگی سر از هرج و مرج و تباهی در می آورد.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 6 1399

آسیب شناسی عرفانی  امراض (طب اسلامی ) 14 - علت بیماری های خونی و ...

27-بیماری های مسری عارضه مردم پرستی است.

بیماری های خونی (غلظت خون، چربی، اوره، قند و امثالهم) عارضه حرام خواری است و قبض رزق.

بیماری های موروثی و ژنتیکی عارضه نژادپرستی است که شامل خودپرستی جنسی و قومی می باشد. 

بیماریهای آلرژیک (انوع حساسیتها و وسواسها) عارضه تجمل پرستی و صنعت پرستی است.

از کتاب مبانی عرفان عملی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#طب_اسلامی 

#درمان_بیماری 

#علت_بیماری 

#بیماری_خونی

#حساسیت

#آلرژی

#کتاب_صوتی_طب_اسلامی

http://khodshenasi.net/155-mabaaani%20erfaane%20amali%20%20(05).mp3

دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 6 1399

در باره خیانت

"خیانت" به معنای عهد شکنی است و چون دو نوع عهد وجود دارد پس دو نوع خیانت هم وجود دارد: عهد آدمی نسبت بخودش و نسبت به دیگران: خیانت بخود و خیانت به دیگری. البته این دو عهد دو روی یک واقعه است و آن واقعه تعهد و تعبد انسان نسبت به یک معنا و ارزشی می باشد. در هر موضوعی که آدمی نسبت بخودش عهدی می کند و بخودش قولی می دهد حتماً روی دیگری وجود دارد یا افراد دیگری را در بر می گیرد و نیز در هر موضوعی که آدمی نسبت به کسی تعهدی می سپارد در آن واحد در درون خودش به خودش هم متعهد می گردد. پس هر خیانتی در آن واحد هم خیانت به خویش است و هم خیانت به غیر....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 6 1399

آسیب شناسی عرفانی  امراض (طب اسلامی ) 11 بیماری مقدس

22- به بیان دیگر بروز هر مرض به معنای خروج وجهی از کفر است از نفس آدمی!

23- و برخی از امراض جسمانی به مثابه پیشگیری از ابتلای نفسانی به کفر و ستمی است که این عموماً برای مومنان رخ می دهد که بیماری معروف حضرت ایوب از این جمله است.

24- بیماری طویل المدت اکثر انبیاء و اولیای الهی از جنس پیشگیری و حفظ عصمت است. این بیماریها را امراض مقدس هم می نامند. این بیماریها، بلا هستند یعنی بلی خدا به انسان و نه عذاب!

از کتاب مبانی عرفان عملی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#طب_اسلامی 

#درمان_بیماری 

#علت_بیماری 

#بیماری_مقدس

#بلا

#کتاب_صوتی_طب_اسلامی

http://khodshenasi.net/155-mabaaani%20erfaane%20amali%20%20(05).mp3

دسته ها :
يکشنبه بیست و سوم 6 1399

در باره یقین

آدمی تا به غایت رنجی نرسد قدرت دگرگون سازی خویش را نمی یابد. و غایت هر رنجی همانا به بن بست رسیدن با تمام حیات و هستی خویش است تا سرحد آرزوی مرگ و نیستی خود را نمودن. در چنین نقطه ای است که آن "یاری" فرا می رسد و امکان انتخاب جدیدی پدید می آید و انسان دارای اختیار می شود. یعنی در غایت هر جبری است که اختیار روی می دهد. تا آدمی مجبور بودن خود را در وضعیتی بطور کامل تجربه و درک و باور نکند دست به انتخاب نمی زند. 

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
يکشنبه بیست و سوم 6 1399

فلسفه آخرالزمان (9) یک دور کامل تاریخ بشر

بدین ترتیب کمابیش به یقین می توان ادعا کرد که تاریخ مدنیت ها در سراسر جهان با به سلطنت رسیدن حکیمان نخستین آغاز شده است. و در پیش بینی های دینی مذاهب ابراهیمی نیز می دانیم که غایت تاریخ هم با به سلطنت رسیدن جهانی و کامل عیسی و مهدی رخ خواهد نمود و بدین ترتیب تاریخ بشر یکدور کامل را خواهد زد و سپس با کشته شدن این آخرین شاهان حکیم، تاریخ بشریت به انتها رسیده و عمر تاریخی بشر بر روی زمین به پایان خواهد رسید که طبق روایات اسلامی این پایان مصادف با یک دگرگونی ذاتی در نظام طبیعت و سیارات است. و از این رو می توان ذات حکمت را ذاتی کائناتی دانست.


از کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 62


#آخرالزمان 

#حکیمان

#پایان_تاریخ

#ظهور_عیسی

#ظهور_مهدی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان 

http://khodshenasi.net/50-hekmat%20azali%20va%20falsafeye%20akhar%20alzaman%20(07).mp3

دسته ها :
شنبه بیست و دوم 6 1399

در باره فحشاء

فاحشگی و فحاشی به معنای رسوا نمودن امیال بد است. گوئی امیال بد آدمی بایستی یا هرگز بروز نکند و یا در خفا باشد و در غیر اینصورت گناه و زشت محسوب می شود و در بسیاری از فرهنگها جرم است و مجازاتی هم دارد. نیچه که بزرگترین فیلسوف فرهنگ در تاریخ جدید جهان است معتقد است که همه بدبختی ها و پلیدیهای بشر حاصل مخفی داشتن شرارتهایش می باشد یعنی حاصل حیا و خویشتن داری. و این در صورتی است که خود نیچه قدیس وار زیست.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم 

فهرست این کتاب : 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 6 1399
X