صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35806
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

یا علیم 

1- همه اسماء و صفاتی که بر وزن «فعیل» هستند اموری ذاتی و خودی هستند مثل علیم، حکیم، عظیم، عزیز، حمید، وحید و امثالهم. عالم کسی است که علمش را کسب کرده است ولی علیم دارای علم خودی و ذاتی است. محمود کسی است که مورد حمد و ستایش قرار گرفته است ولی «حمید» دارای ستایش درون ذاتی است. 

از کتاب خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد دوم

159-  کتاب صوتی (1) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (2) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (3) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (5) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (6) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (7) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (8) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (9) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (10) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (11) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (12) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (13) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (14) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (15) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (16) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (17) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (18) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب صوتی (19) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

159-  کتاب  خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

دسته ها :
جمعه سیزدهم 4 1399

خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد اول 

علما و مفسرین بزرگ قرآن، اسمای الهی را به چند دسته تقسیم کرده اند: اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء فعل. و برخی همچون ابن عربی که موحدترین تفاسیر را در باره اسماءالله ارائه نموده، همه اسماء را به دو دسته اسماء فعلی و تنزیه و یا اسماء ایجابی و سلبی تقسیم نموده است. 

ولی حقیقت اینست که این تقسیم بندیها اساساً بشری هستند تا الهی. زیرا برای خداوند صفات فعلی یا اسماء فعلی یا غیر فعلی فرقی ندارد. زیرا خداوند که کاری انجام نمی دهد زیرا کل جهان و جهانیان را به نیم نظری و به اراده کن فیکون آفریده است. پس اسمائی مثل رزاق و منتقم و مقسم و خالق که اسمای فعلی پروردگارند نیز مستلزم هیچ کاری نیستند و همه اینها در اراده ازلی حق حضور داشته و عمل می کند. 

از کتاب خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد اول ص 17

158- کتاب صوتی (1) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (2) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (3) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (5) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (6) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (7) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (8) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (9) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (10) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (11) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (12) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (13) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (14) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (15) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (16) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (17) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (18) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (19) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (20) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (21) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (22) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (23) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (24) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب صوتی (25) خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

158- کتاب خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

دسته ها :
پنج شنبه دوازدهم 4 1399

راز دهر 

15- و اما سئوال اینست که چرا در عصر تکنولوژی های برتر یعنی سرعتها و شتابهای فزاینده که آدمی ظاهراً توانسته صدها برابر عمر دنیویش حرکت و کار و فعالیت کند و از همه انسانهای گذشته به همین واسطه برخورداری بیشتری از عمرش نموده است و ظاهراً به سمت فائق آمدن کامل بر جبر زمان به پیش می رود که اصلاً پیشرفت جز این معنائی ندارد، پس چرا عصر تکنولوژی را عصر پیدایش اضطراب (ANXT) نامیده اند که مهلک ترین بیماری روح انسان مدرن است که منشأ صدها مرض جسمی و روانی می باشد و مهمتر از همه عقل و اراده اش را تباه می کند. مگر قرار نبود که پیشرفت شتابان در زمان موجب آزادی اراده انسان شود.... 

از کتاب راز دهر تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

156- کتاب صوتی (1) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب صوتی (2) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب صوتی (3) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب صوتی (4) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب صوتی (5) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب صوتی (6) راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

156- کتاب راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 4 1399

مبانی عرفان عملی 

4- آنانکه این معارف را می خوانند و دچار انقلاب معنوی شده و با آیات و بیناتی در آفاق و انفس زندگی خود روبرو می شوند مسئولند که از حقایق این معارف در زندگی تبعیت کنند وگرنه پس از اتمام مهلت الهی، این روح را از دست  داده و دچار خسارات عظیمی می شوند.

از کتاب مبانی عرفان عملی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

دسته ها :
سه شنبه دهم 4 1399

بودِ نبود 

3- انسان با تقوا و از خود گذشته هرگز احساس و ادعای ایثار نسبت به دیگران ندارد زیرا به خود برتر و الهی خود می رسد که عزیزتر و مقتدرتر و متکی بخودتر است. ولی انسان بولهوس در هر رابطه ای احساس و ادعای ایثار و طلبکاری دارد زیرا در خودپرستی هایش، پوچ تر و بیخودتر و نابوده تر می شود.

از کتاب بودِ نبود تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

154- کتاب صوتی (1) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (2) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (3) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (4) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (5) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (6) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (7) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (8) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (9) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (10) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (11) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (12) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (13) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (14) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (15) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (16) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (17) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب صوتی (18) بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

154- کتاب بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

دسته ها :
دوشنبه نهم 4 1399

دوستِ دوست 

مطالعه مکرر این رساله کوچک بهمراه تأملات درونی و ادراک باطنی آن بر هر مومن اهل معرفت ضروریست زیرا کسی که حق دوستِ دوست را درنیابد هیچ حقی را نیافته است و لذا کل دینش به شرک و عرفانش به شیطنت است. درک این حق جهت احیای محبت در خانواده و احیای روح در دین و احیای عشق در عرفان و احیای عدالت در جامعه بطرز معجزه آسائی کارساز است. بنابر این حمل این رساله را بعنوان کتاب همراه به همگان توصیه می کنیم. 

از کتاب دوستِ دوست تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

153- کتاب صوتی دوستِ دوست - ۱۳۹۲

153- کتاب دوستِ دوست - ۱۳۹۲

دسته ها :
يکشنبه هشتم 4 1399

خضر نامه

و باز پرسیدم: به تجربه در خود و بسیاری دیده ام که تا چه حدی علوم دنیوی و عاریه ای بزرگترین حجاب و مانع علوم لدنی و عرفانی است ولی چرا چنین است. فرمود: زیرا علوم عاریه ای و موروثی که از بطن ظلمات تاریخ و نژاد حاصل می شوند دارای ماهیتی استکباری و ظلمانی و خودپرستانه و کافرانه هستند که در این باره خودت تا کنون به تفصیل سخن گفته ای... 

از کتاب خضرنامه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 13 

152- کتاب صوتی (1) خضرنامه – ۱۳۹۲

152- کتاب صوتی (2) خضرنامه – ۱۳۹۲

152- کتاب صوتی (3) خضرنامه – ۱۳۹۲

152- کتاب  خضرنامه – ۱۳۹۲

دسته ها :
شنبه هفتم 4 1399

معرفت شناسی قرآنی ( قلم خدا )

حمد و شکر و منت خدای را که هفت آسمان و نیز هفت زمین به مثل آن آفرید و امرش را مابین آنها نازل فرمود تا به انسان بنمایاند که هر ناممکنی را ممکن می سازد که ناممکن ترین امور آنست که کل خلقت لامتناهی اش را در ذات انسان متمرکز می کند و از مقر این ذات، امرش را تدبیر می فرماید و این تدبیر به نور عقل و علم و معرفت است و گوهر ادراک و شناخت بشری!

از کتاب معرفت شناسی قرآنی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

151- کتاب صوتی قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) - ۱۳۹۲ (The pen of god)(Quranic epistemology)

151- کتاب قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) - ۱۳۹۲ (The pen of god)(Quranic epistemology)

دسته ها :
جمعه ششم 4 1399

سرّ ایمان 

1- به قول مرحوم فروغ فرخزاد آن پرنده خوشبختی که از همه خانه ها پر کشیده و رفته همان ایمان است. ایمان نیز همچون بسیاری از واژه های کلیدی فرهنگ، لفظ و معنائی سهل و ممتنع است که به بیهودگی بر زبانها جاری و لقلقه زبانهاست و تقریباً همه خود را مومن می دانند اگر مخلص و اولیاءالله و عارف بالله ندانند. این حداقل انتساب دینی ما به خودمان است در حالیکه علی (ع) که امیر مومنان است در خطبه بیانش می فرماید «مومنانی که در قرآن آمده اند مائیم». و خود خداوند خطاب به خاتم النبیین خود می فرماید «تا قبل از این چه می دانستی که ایمان چیست».

از کتاب سرّ ایمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

150- کتاب صوتی (1) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب صوتی (2) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب صوتی (3) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب صوتی (4) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب صوتی (5) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب صوتی (6) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

150- کتاب سرِّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

دسته ها :
پنج شنبه پنجم 4 1399
X