صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35735
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

اشراقات دازگاره

1- دازگاره زادگاه عرفانی من است و خاکی که نطفه ام در آن بسته شد و بهشت دوران کودکی ام و دانشگاه عرفانی دوران کمالم و مسجدالاقصی عروج روحانی من است و سرزمینی که درب آخرت را بر من گشود و تاق آسمانم را شکافت و مرا روح و ملائک ارزانی ساخت و با انبیای الهی محشور نمود و اسرار قرآنی را بر من مشهود ساخت و قیامت مرا برپا کرد و مرا مأمور برپائی قیامت این دوران نمود.

از کتاب اشراقات دازگاره تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 114- کتاب صوتی (1) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (2) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (3) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (4) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (5) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (6) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (7) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 2 1399

زمان قهقرائی و رجعت ذاتی(مبانی هستی شناسی عرفانی)

آنگاه که کائنات به لحظه صفر رسید و ذرات و کرات از گردش دورانی باز ایستادند آنگاه رجعت ذاتی و حرکت قهقرائی آغاز می شود که عالم هستی به ذات ازلی خود باز می گردد و به همان نقطه اولین که مبدأ انفجار بزرگ بود منتهی می شود و در آن نقطه به عدمیت خود ملحق می گردد. ولی نه اینکه نابود می شود بلکه در این رجعت جمال واحده پروردگارش را متجلی می کند و این قیامت کبراست.

از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی ص 53

113- کتاب صوتی (1) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (2) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (3) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (4) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (5) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (6) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (7) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (8) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (9) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (10) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (11) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (12) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (13) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

دسته ها :
سه شنبه سیم 2 1399

دیالکتیک نژاد و نزاد (حکمت امامیه)

6- شجره ممنوعه که علت العلل هبوط آدم و حوا از بهشت است همان نژاد است. یعنی نژادپرستی آدم و حوا در رابطه با یکدیگر جهت تملک یکدیگر بود که آنان را از بهشت ساقط کرد و به عداوت تاریخی با یکدیگر کشانید.

7- آدمی یا در ارتباط با خداوند (نزاد) احساس وجود جاودانه دارد و یا در رابطه با نژاد خود. آن ایمان است و این کفر.

8- حس مالکیت زن و شوهر نسبت به یکدیگر و حس مالکیت والدین به فرزندان و متقابلاً ، اساس تمام فساد و فتنه و جهل و جنون و جنایت بشری است.

از کتاب حکمت امامیه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 30

112- کتاب صوتی (1) حکمت امامیه – ۱۳۸۹

112- کتاب صوتی (2) حکمت امامیه – ۱۳۸۹

112- کتاب صوتی (3) حکمت امامیه – ۱۳۸۹

112- کتاب صوتی (4) حکمت امامیه – ۱۳۸۹

112- کتاب صوتی (5) حکمت امامیه – ۱۳۸۹

112- کتاب حکمت امامیه – ۱۳۸۹

دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 2 1399

انوار حکمت نبوی

سخنان قصار پیامبر اسلام (ص)

25- اگر از کار خوب خود خوشحال و از کار بد خود بدحال می شوی مومن هستی.

29- ببخشید تا بخشیده شوی.

35- شاکرترین مردم کسی است که شکرگزار مردم باشد.

40- بزرگترین گناهان دروغگوئی است.

49- اهل دوزخ را بشناسید: خودپرستان، متکبرین، حریصان و بخیلان!

از کتاب انوار حکمت نبوی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 111- کتاب صوتی انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) – ۱۳۸۹

 111- کتاب انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) – ۱۳۸۹

دسته ها :
يکشنبه بیست و هشتم 2 1399
X