صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35750
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

چشم خدا

7- مسئله دیگر اینست که جهان هستی و از جمله انسان مخلوق نیم نگاه خداوند است پس کامل نیست و یک هستی برزخی است سرگردان بین بود و نبود. و لذا در چنین جهانی همه امور بازی و بازیچه است همانطور که خود می فرماید که " حیات دنیا جز بازی و بازیچه نیست ". حیات دنیا یا جهان مادی همان جهان نیم نگاهی است و نه تمام نگاهی. 

از کتاب چشم خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

94- کتاب صوتی چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) - ۱۳۸۸ (Gods Eye)

94- کتاب چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) - ۱۳۸۸ (Gods Eye)

دسته ها :
شنبه سیزدهم 2 1399
دسته ها :
جمعه دوازدهم 2 1399

سرگذشت روح من

1- آدمی در قلمرو حیات و هستی خود در دو جهان چیزی جز بیاد آوردن ها و بازیافت ها و بخودآئی های پی در پی در باره گذشته خویش نیست. این به مانند تمرین هزار باره یک قهرمان پرش است که هر بار رکورد گذشته خود را می شکند. 

از کتاب سرگذشت روح من تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 92- کتاب صوتی (1) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (2) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (3) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (4) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (5) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (6) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب صوتی (7) سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

92- کتاب سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

 

دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 2 1399

چهلچراغ معرفت ( مثنوی بود و نبود )

چراغ اول: مولانا


دوش آمد پیش من مولای بلخ                           گفت دارم رازی از اسرار تلخ

خواهی آیا راز ما را ای رفیق                         تا که اند ذات خود گردی غریق

گفتم ای مولا نباشد درد من                             جز همین رازی که داری در دهن

گفت کردم عشق را شاهراه دین                       تا نباشد هیچ شیطان در کمین

حال می بینیم که عشق شیطان شده                   خصم دین و عصمت و عرفان شده

چونکه اسرار نهان کردم بیان                         این بیان تقدیس فسق آمد عیان

حکمت توحیدی ام در این اثر                         شد مساوات عمل در خیر و شر

پس حقایق اندرین تفسیرها                             واژگون شد از در تزویرها

لیک شیطان را تو رسوا کرده ای                    مثنوی ام را چه احیا کرده ای


از کتاب چهلچراغ معرفت تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 91- کتاب صوتی (1) چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

91- کتاب صوتی (2) چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

91- کتاب صوتی (3) چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

91- کتاب صوتی (4) چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

91- کتاب صوتی (5) چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

91- کتاب چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

 

دسته ها :
چهارشنبه دهم 2 1399

عبادت صدیقین

4- عبادت یعنی اطاعت عاشقانه. پس عبادت مستلزم عشق و آزادی است. و آن مستلزم علم و معرفت در باره خداوند است تا آنجا که عاشق بر او شود.

5- اینست که علی (ع)، خواب با یقین را از نماز با شک و اکراه برتر می داند و همو تفکر و کسب معرفت را برترین عبادت می خواند.

6- پس رسیدن به عبودیت مستلزم طی طریق درجات خداشناسی و عشق است.

7- و اما مسئله اینست که آیا قبل از رسیدن به مقام عبودیت که مقام عشق و عرفان است نبایستی عبادت و اطاعتی نمود؟ این از مهمترین و دقیق ترین مسائل در قلمرو عرفان عملی است.

از کتاب عبادت صدیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 90- کتاب صوتی (1) عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

90- کتاب صوتی (2) عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

90- کتاب صوتی (3) عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

90- کتاب صوتی (4) عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

90- کتاب صوتی (5) عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

90- کتاب عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

دسته ها :
سه شنبه نهم 2 1399

علل بیماری ( پدیده شناسی عرفانی ) 

173- هر آنچه که دل آدمی را آتشین و شقی نماید موجب بیماری می شود مثل حرص و شهوت و خشم و کینه.

174- یأس یکی دیگر از علل پیدایش بیماری است زیرا یأس موجب ورود ابلیس در سینه آدمی می شود و عذاب النار را پدید می آورد که اساس همه امراض است.

175- هر چه غیر خدا در دل آدمی موجب بیماری و عذاب است. معشوقه، همسر و فرزند و مال و جاه و قدرت و غیره. فقط خدا و ولی خدا در دل موجب سلامت است و شفاعت.

176- ترس نیز از عواملی است که دل آدمی را دائماً به ضعف می کشاند و از علل بیماری است و فقط یاد خداست که ترس را می زداید.

از کتاب پدیده شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 50

 89- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (16) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (17) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (18) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (19) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب صوتی (20) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

دسته ها :
دوشنبه هشتم 2 1399

قرآن فارسی

1- سپاس ( حمد ) 

" در سوی توئیم ای خودآوند، ای هستی بخش و مهرآوند " 


سپاس ای مربی هر دو جهان

ای هستی بخش مهربان

ای سلطان راه تابان

چگونه فقط تو را شویم عاشق

و تو را کنیم یاران 

پس تو خود، ما را بخودت برسان

از راه کوتاه و آسان

از خود تا بخودمان

همچون رهروانی که توئی راضی ز آنان

نه خود راضی از خودشان

نه راه غضب شدگان 

و نه گمشدگان.


از کتاب قرآن فارسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

88-  کتاب صوتی (1) قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

88-  کتاب صوتی (2) قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

88-  کتاب صوتی (3) قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

88-  کتاب صوتی (4) قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

88-  کتاب قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

دسته ها :
يکشنبه هفتم 2 1399

تکنولوژی ( آخرالزمان شناسی عرفانی )

همه دانشمندان معترفند که اکتشافات جملگی حادث می شوند یعنی از زنجیره علیتی تحقیقات حاصل نمی شوند. و این راز بازیچگی بشر در دست تکنولوژی است. تکنولوژی حتی بر اساس نیازها هم پدید نمی آید بلکه پس از پیدایش تبدیل به نیاز می شود و خود را بر بشر تحمیل می کند. این اساس نیهیلیزم و بی اراده گی بشر در سیطره تکنولوژی است. این بی اراده گی برای اختفای خود روی به اراده به قدرت می کند و به قول هایدگر اراده به اراده کردن، اساس نیهیلیزم و فاشیزم است که از ذات رابطه انسان و تکنولوژی رخ داده است.

از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 41

 87- کتاب صوتی (1) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (2) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (3) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (4) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (5) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (6) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

دسته ها :
شنبه ششم 2 1399

فلسفه عمومی نیایش ( اسرار صلوة )

نیایش در لغت همان نیازش است که بمعنای ادای نیاز به نزد بی نیاز نمودن است. آداب طرح نیاز به نزد کسی است که بی نیاز مهربان بخشاینده است.

نماز نیز در لغت همان « نم آز » است : اشک طلب! هر آز و حرص و شهوتی چون به نماز آورده شود نیاز می شود: نه آز! یعنی قلمرو تبدیل آز به نه آز است و این همان قلمرو رضاست چه آن آز ادا شود و چه نشود در هر دو حالت از عطش خروج میکند و آرام می گیرد. و این راز « بخواهید تا اجابت کنم » میباشد. این اجابت برای گدایان صورت مادی دارد و برای عاشقان صورت روحانی. عاشقان باطناً بی نیاز می شوند و گدایان هم ظاهراً. آنکه اجابت باطنی را درک نکند از نماز و نیایش بیگانه و بیزار و کافر می شود و زان پس نمازش، نفاق آور است و مصداق فویل للمصلین!

از کتاب اسرار صلوة تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 86- کتاب صوتی (1) اسرار صلوة (فلسفه نیایش) – ۱۳۸۷

86- کتاب صوتی (2) اسرار صلوة (فلسفه نیایش) – ۱۳۸۷

86- کتاب اسرار صلوة (فلسفه نیایش) – ۱۳۸۷

دسته ها :
جمعه پنجم 2 1399

وراثت و تربیت ( خداشناسی ربوبی )

1- قدما سرنوشت هر کسی را معلول ذاتش می دانستند و لذا آدم بد ذات را تربیت ناپذیر و محکوم به شرارت و بدبختی می خواندند. اکثر علمای عصر جدید شرایط بیرونی را علت سرنوشت افراد بشری می دانند که در دهه های اخیر با پیدایش علم ژنتیک دوباره به باوری مشابه قدما رسیده اند که سرنوشت هر کسی از ژن اوست. امروزه ژن مترادف با ذات شده است که البته مهندسی ژنتیک با وعده های مالیخولیائی دم از تبدیل ذات و ژن می زند.

از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 49

 85- کتاب صوتی (1) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (2) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (3) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (4) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (5) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (6) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (7) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

دسته ها :
پنج شنبه چهارم 2 1399
X